Sites Grátis no Comunidades.net
Translate to English Translate to Spanish Translate to French Translate to German Translate to Italian Translate to Russian Translate to Chinese Translate to Japanese

Rating: 3.5/5 (470 votos)
ONLINE
1
Partilhe este Site...Donations for printing the Sacred Name Scriptures

Donați pentru tipărirea Scripturi cu Nume Sfinte

Donations for printing the Sacred Name Scriptures - Donați pentru tipărirea Scripturi cu Nume Sfinte

 

 


Capitolul 11
Capitolul 11

Capitolul 11

Este orbit Israel ?

1. Întreb, dar: „A lepădat  יהוה YaHWeH pe poporul Său?” Nicidecum! Căci şi* eu sunt Israelit, din sămînţa lui Avraam, din seminţia lui Beniamin.

2.  יהוה YaHWeH n-a lepădat pe poporul Său pe care l-a* cunoscut mai dinainte. Nu ştiţi ce zice Scriptura, în locul unde vorbeşte despre Ilie? Cum se plînge el lui  יהוה YaHWeH împotriva lui Israel, cînd zice:                                       

3. „ יהוה YaHWeH* pe prorocii Tăi i-au omorît, altarele Tale le-au surpat; am rămas eu singur, şi caută să-mi ia viaţa”?

4. Dar ce-i răspunde  יהוה YaHWeH? „Mi-am* păstrat şapte mii de bărbaţi care nu şi-au plecat genunchiul înaintea lui Baal.”

5. Tot aşa*, şi în vremea de faţă, este o rămăşiţă datorită unei alegeri prin har.

6. Şi dacă* este prin har, atunci nu mai este prin lucru; altminteri, harul n-ar mai fi har. Şi dacă este prin lucru, nu mai este prin har; altminteri, lucru  n-ar mai fi lucru.

7. Deci ce urmează? Că Israel* n-a căpătat ce căuta, iar Rămăşiţa Aleasă a căpătat; pe cînd ceilalţi au fost împietriţi,

8. după cum este scris: „ יהוה YaHWeH* le-a dat un duh de adormire, ochii** ca să nu vadă, şi urechi ca să n-audă, pînă în ziua de astăzi.”

9. Şi David zice: „Masa lor să* li se prefacă într-o cursă, într-un laţ, într-un prilej de cădere şi într-o dreaptă răsplătire.                           

10. Să* li se întunece ochii ca să nu vadă, şi spinarea să le-o ţii mereu gîrbovită.”

Înştiinţarea Păgînilor

11. Întreb, dar: „S-au poticnit ei ca să cadă?” Nicidecum! Ci, prin* alunecarea lor, s-a făcut cu putinţă mîntuirea Păgînilor, ca să facă pe Israel gelos;

12. dacă deci alunecarea lor a fost o bogăţie pentru lume, şi paguba lor a fost o bogăţie pentru Păgîni, ce va fi plinătatea întoarcerii lor?
13. V-o spun vouă, Păgînilor: „Întrucît sunt* apostol al Păgînilor, îmi slăvesc slujba mea

14. şi caut ca, dacă este cu putinţă, să stîrnesc gelozia celor din neamul meu şi să* mîntuiesc pe unii din ei.

15. Căci, dacă prin faptul că ei s-au lepădat a dus  la împăcarea lumii, ce va fi întoarcerea lor din nou, decît viaţă din morţi?
16. Iar dacă cele dintîi roade* sunt sfinte, şi plămădeala este sfîntă; şi dacă rădăcina este sfîntă, şi ramurile sunt sfinte.

17. Iar dacă unele* din ramuri au fost tăiate, şi dacă tu**, care erai dintr-un măslin sălbatic, ai fost altoit în același  loc şi ai fost făcut părtaş rădăcinii şi grăsimii măslinului,

18. nu* te făli faţă de ramuri. Dacă te făleşti, să ştii că nu tu ţii rădăcina, ci rădăcina te ţine pe tine.

19. Dar vei zice: „Ramurile au fost tăiate, ca să fiu altoit eu.”
20. Adevărat: au fost tăiate din pricina necredinţei lor, şi tu stai în picioare prin credinţă: nu* te îngîmfa, dar, ci teme-te**!

21. Căci dacă n-a cruţat   יהוה YaHWeH ramurile fireşti, nu te va cruţa nici pe tine.
22. Uită-te, dar, la bunătatea şi asprimea lui יהוה YaHWeH: asprime faţă de cei ce au căzut, şi bunătate faţă de tine, dacă* nu încetezi să rămîi în bunătatea aceasta; altminteri, vei fi tăiat şi** tu.

23. Şi chiar ei, dacă* nu stăruie în necredinţă, vor fi altoiţi; căci  יהוה YaHWeH poate să-i altoiască iarăşi.

24. Fiindcă, dacă tu, care ai fost tăiat dintr-un măslin care din fire era sălbatic, ai fost altoit, împotriva firii tale, într-un măslin bun, cu cît mai mult vor fi altoiţi ei, care sunt ramuri fireşti, în măslinul lor?

     Israelul va fi Mîntuit

25. Fraţilor, pentru ca să nu vă socotiţi singuri înţelepţi*, nu vreau să nu ştiţi taina aceasta: o parte din Israel a căzut într-o împietrire** care va ţine pînă va intra numărul deplin al neamului lor.

26. Şi atunci tot Israelul va fi Mîntuit, după cum este scris: „Izbăvitorul va veni* pentru Sion şi va îndepărta toate nelegiuirile de la Iacov.

27. Acesta* va fi Legămîntul pe care-l voi face cu ei, cînd le voi şterge păcatele.”

28. În ce priveşte Evanghelia, ei sunt vrăjmaşi, şi aceasta spre binele vostru; dar în ce priveşte alegerea, sunt iubiţi*, din pricina părinţilor lor.

29. Căci lui יהוה YaHWeH nu-I pare rău de darurile şi de chemarea făcută.*              

30. După cum voi odinioară* n-aţi ascultat de יהוה YaHWeH, şi după cum, prin neascultarea lor, aţi căpătat îndurare acum,           

31. tot aşa, ei acum n-au ascultat, pentru ca prin îndurarea arătată vouă, să capete şi ei îndurare.
32. Fiindcă יהוה YaHWeH* a închis pe toţi oamenii în neascultare, ca să aibă îndurare de toţi.

33. O, adîncul bogăţiei, înţelepciunii şi cunoștinței lui  יהוה YaHWeH! Cît* de nepătrunse sunt judecăţile Lui şi cît de neînţelese** sunt căile Lui!

34. Şi, în adevăr* „cine a cunoscut gîndul lui יהוה YaHWeH? Sau cine** a fost sfetnicul Lui?

35. Cine* I-a dat ceva întîi, ca să aibă de primit înapoi?”                    

36. Din El*, prin El şi pentru El sunt toate lucrurile. A Lui** să fie slava în veci! HalleluYa.